5-HTR3 and 5-HTR4 located on the mitochondrial membrane and functionally regulated mitochondrial functions

Qingyi Wang, Huiyuan Zhang, Hao Xu, Dongqing Guo, Hui Shi, Yuan Li, Weiwei Zhang, Yuchun Gu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results