Broadly-tunable pulse generation in cavity-free graphene random fiber lasers

Baicheng Yao, Yunjiang Rao, Zinan Wang, Yu Wu, Jinhao Zhou, Han Wu, Wie Li Zhang, Yuanfu Chen, Yanrong Li, Dimitry V. Churkin, Sergei K. Turitsyn, Chee Wei Wong

Research output: Chapter in Book/Published conference outputConference publication

Search results