Can Photothermal Post-Operative Cancer Treatment Be Induced by a Thermal Trigger?

Lei Chen, Qianqian Yu, Kai Cheng, Paul D Topham, Mengmeng Xu, Xiaoqing Sun, Yumin Pan, Yifan Jia, Shuo Wang, Linge Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results