Erratum: Celiac disease-specific TG2-targeted autoantibodies inhibit angiogenesis ex vivo and in vivo in mice by interfering with endothelial cell dynamics (PLoS ONE (2014) 9:1)

Suvi Kalliokoski, Ana Marija Sulic, Ilma R. Korponay-Szabó, Zsuzsa Szondy, Rafael Frias, Mileidys Alea Perez, Stefania Martucciello, Anne Roivainen, Lauri J. Pelliniemi, Carla Esposito, Martin Griffin, Daniele Sblattero, Markku Mäki, Katri Kaukinen, Katri Lindfors, Sergio Caja

Research output: Contribution to journalCorrectionpeer-review

Cite this