Multilevel Amplitude Regeneration of PAM-4 Signals using a Nonlinear Optical Loop Mirror

Feng Wen, Christos P. Tsekrekos, Xingyu Zhou, Yong Geng, Baojian Wu, Kun Qiu, Sergei K. Turitsyn, Stylianos Sygletos

Research output: Chapter in Book/Published conference outputConference publication

Search results