Multimodal optical measurement for study of lower limb tissue viability in patients with diabetes mellitus

Viktor V. Dremin*, Evgeny A. Zherebtsov, Victor V. Sidorov, Alexander I. Krupatkin, Irina N. Makovik, Angelina I. Zherebtsova, Elena V. Zharkikh, Elena V. Potapova, Andrey V. Dunaev, Alexander A. Doronin, Alexander V. Bykov, Ilya E. Rafailov, Karina S. Litvinova, Sergei G. Sokolovski, Edik U. Rafailov

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticle

Profiles