Role of epithelial Na+ channels in endothelial function

Dongqing Guo, Shenghui Liang, Su Wang, Chengchun Tang, Bin Yao, Wenhui Wan, Hailing Zhang, Hui Jiang, Asif Ahmed, Zhiren Zhang, Yuchun Gu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticle

Profiles

Yuchun Gu

Person: Academic