Theoretical and experimental analysis of excessively tilted fiber gratings

Zhijun Yan, Hushan Wang, Changle Wang, Zhongyuan Sun, Guolu Yin, Kaiming Zhou, Yishan Wang, Wei Zhao, Lin Zhang

Research output: Contribution to journalArticle

Profiles